ម៉ាស៊ីនកាត់ថ្មម៉ាប

  • ម៉ាស៊ីនកាត់ថ្មម៉ាប 1400W 115mm
  • ម៉ាស៊ីនកាត់ថ្មម៉ាប 1230W 110mm