ឧបករណ៍ថាមពល DC

 • ឧបករណ៍ថាមពលរបស់កម្មវិធីបញ្ជាផលប៉ះពាល់ 20V
 • ខួងឥតខ្សែ 12V
 • 12V Brushless Impact Wrench
 • 12V Brushless កម្មវិធីបញ្ជាផលប៉ះពាល់
 • ខួងញញួរឥតខ្សែ 12V
 • 12V ខួងគ្មានជក់
 • 20V Cordless Miter Saw 210mm
 • 20V Brushless Air Cordless 2 in 1 Nailer / Stapler
 • ឆ្នាំ 2022 សមយុទ្ធឥតខ្សែ 12V ថ្មី។
 • 20V Cordless Orbitial Sander 125MM
 • 20V Lithium Battery Cordless Garden Leaf Blower ដែលមានល្បឿនលឿនពីរ
 • ឈុតខួងទួណឺវីសឥតខ្សែ 3.6V ដែលអាចបញ្ចូលថ្មបានល្អបំផុតជាមួយនឹងពន្លឺភ្លើង