ເຄື່ອງຕັດຫິນອ່ອນ

  • ເຄື່ອງຕັດຫິນອ່ອນ 1400W 115mm
  • ເຄື່ອງຕັດຫິນອ່ອນ 1230W 110mm