மார்பிள் கட்டர்

  • 1400W மார்பிள் கட்டர் 115 மிமீ
  • 1230W மார்பிள் கட்டர் 110 மிமீ