ಮಾರ್ಬಲ್ ಕಟ್ಟರ್

  • 1400W ಮಾರ್ಬಲ್ ಕಟ್ಟರ್ 115mm
  • 1230W ಮಾರ್ಬಲ್ ಕಟ್ಟರ್ 110mm