ਮਾਰਬਲ ਕਟਰ

  • 1400W ਮਾਰਬਲ ਕਟਰ 115mm
  • 1230W ਮਾਰਬਲ ਕਟਰ 110mm