മാർബിൾ കട്ടർ

  • 1400W മാർബിൾ കട്ടർ 115 എംഎം
  • 1230W മാർബിൾ കട്ടർ 110 എംഎം