ជញ្ជាំងស្ងួត Sander

  • 1200W Drywall Sander 225mm ជាមួយបន្ទះ LED