പവർ സോസ്

 • 800W ജിഗ് സോ പവർ ടൂൾ
 • 570W ജിഗ് സോ പവർ ടൂൾ
 • 2021 ലേസർ 850W ഉള്ള പുതിയ ജിഗ് സോ
 • 2021 പുതിയ ജിഗ് സോ 600W
 • 400W മിനി സോ സർക്കുലർ സോ 54.8 മിമി
 • 185mm സർക്കുലർ സോ 1500W
 • 210mm 1800W സർക്കുലർ സോ
 • 235mm സർക്കുലർ 2200W
 • ലേസർ ഉപയോഗിച്ച് 600W 85mm മിനി സോ
 • 710W ജിഗ് സോ
 • 800W ജിഗ് സോ
 • 570W ജിഗ് സോ