ప్లాస్టార్ బోర్డ్ సాండర్

  • LED స్ట్రిప్‌తో 1200W ప్లాస్టార్ బోర్డ్ సాండర్ 225mm