තාප තුවක්කුව

 • උණුසුම් වායු තුවක්කු 2000W
 • NEW Power electric 3 in 1 2000W Weed burner & fire start & Hot air gun
 • LCD සංදර්ශකය සහිත 2000W Hot Air Gun
 • 1800W උණුසුම් වායු තුවක්කුව
 • LCD ඩිජිටල් සංදර්ශකය සහිත Hot Air Gun 2000W
 • 1000/2000W උණුසුම් වායු තුවක්කුව
 • 1000/2000W උණුසුම් වායු තුවක්කුව
 • උණුසුම් වායු තුවක්කු 2000W
 • උණුසුම් වායු තුවක්කු 2000W
 • Hot Air Gun 2000W 3 තාප සැකසුම
 • උණුසුම් වායු තුවක්කු 2000W